Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

VrH Julijcev

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Več informacij: https://www.zzrs.si/page/vrh-julijcev/

Naloge in aktivnosti projekta

Nosilni partner:
Triglavski narodni park
Partnerji projekta:
Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Turizem Bohinj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Občina To
Trajanje projekta:
1.2.2018 - 30.11.2022
Vrednost projekta:
3.689.249,87 €
Nazaj na projekte

V projektu bodo izvedeni tudi ukrepi za izboljšanje stanja Dvojnega jezera. Izvedeno bo večkratno odstranjevanje jezerske zlatovčice in pisanca z uporabo posebnih mrež in z elektroizlovom, odstranjevali se bodo makrofiti. Posledice delovanja planinske koče in aktivnosti njenih obiskovalcev se bo omililo z izvedbo optimizacije delovanja obstoječe male komunalne čistilne naprave ter njeno nadgradnjo, ki zagotavlja terciarno čiščenje odpadne vode. Vzpostavljen bo tudi sistem za ravnanje z blatom (dehidracija, stabilizacija). V poletnem obdobju se bo na tem območju okrepil nadzor v naravi.

Več informacij: https://www.zzrs.si/page/vrh-julijcev/ 

Z načrtovanimi ukrepi projekta bomo izboljšali stanje habitatnih tipov in habitatov vrst na najmanj 302,77 ha in sicer za divjega petelina 87 ha, belko 100 ha, aktivna visoka barja 4 ha, alpsko možino 2 ha, kotorno 18 ha, hribskega urha in velikega pupka na 0,17 ha, gozdnega jereba na 20 ha, visokogorska jezera na 1,6 ha in triprstega detla na 70 ha.

Več informacij: https://www.zzrs.si/page/vrh-julijcev/ 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani in na povezavi: https://www.zzrs.si/page/vrh-julijcev/