Projekti ZZRS Opis projektov Zavoda za ribištvo Slovenije kot nosilec ali partner projekta.

Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save

Dne 3.10.2016 smo v prostorih ARSO predstavili zaključne rezultate ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) » Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save«.

LIFE FOR LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem projekta Parco Ticino in lokalnimi ribiškimi družinami v letih od 2017 do 2021 poskušal na območje Vipave ponovno naseliti primorsko podust. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija primorske podusti, po mnenju stroke, preveč ranljiva. V primeru uspeha je dolgoročni cilj projekta vzpostaviti vzrejo primorske podusti v ujetništvu in tako zagotoviti osebke za naseljevanje in doseljevanje primorske podusti v celotno porečje reke Soče in Pada, na odseke njene pretekle razširjenosti.

Life IP

LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji / LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia

LIFE NarcIS- Naravovarstveni informacijski sistem

Naravovarstveni informacijski sistem

LIFE STRŽEN

V začetku 20. stoletja so z željo osušitve Cerkniškega jezera regulirali 14 km vodotokov. Najobsežnejši poseg je bil izveden na Strženu, glavnem vodotoku Cerkniškega jezera. Dvojni meander v Ključih je bil zasut, Stržen pa speljan v kanal. Najzahtevnejša naloga projekta LIFE STRŽEN je obnova struge Stržena na tem delu. Tako bo struga Stržena podaljšana za 1,5 km. Izvedena obnova bo imela pozitivne učinke na vodno dinamiko presihajočega jezera ter rastlinske in živalske združbe. Z obnovo struge bo povečan habitat bobnarice, z vzpostavitvijo mirne cone pa bodo razmere za njeno uspešno gnezdenje še izboljšane.

PUN2000

Zavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880) .

VIPava

Izvajali bomo ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

VrH Julijcev

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Več informacij: https://www.zzrs.si/page/vrh-julijcev/

Karafish

Razširjenost potočne postrvi v Karavankah v odvisnosti od nadmorske višine in navzočnost kaplja