O Zavodu za ribištvo Slovenije Predstavitev, dejavnost, vizija in poslanstvo ZZRS

Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije deluje od leta 1961, ko ga je pod imenom Zavod za ribištvo Ljubljana ustanovil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Leta 2001 ga je Vlada RS preoblikovala v javni zavod. Zaupane so mu bile pomembne naloge s področja sladkovodnega in morskega ribištva.

Ime: Zavod za ribištvo Slovenije
Skrajšano ime: ZZRS
Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia
Sedež: Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno
Matična številka: 5164117
Davčna št.: 83921419
ID za DDV: SI 83921419

EZR pri Upravi RS za javna naročila:


SI 5601100-6030345309
SWIFT koda:
BSLJ SI 2X
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11, 58/13)
Dejavnost: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št.: 1/01132/00
Odgovorna oseba: Direktor, Rado Javornik

Dejavnosti Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva. Poleg tega izvaja tudi tržne dejavnosti s področja športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije.

Sladkovodno ribištvo

 • vzpostavitev in vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva, izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in vodah in določbah zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o varstvu okolja in vodah, med katere sodi predvsem priprava predloga programa monitoringa ter metodologije in načina izvajanja monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju narave in zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, določenih z uredbo vlade in v ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško upravljanje;
 • posredovanje podatkov monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ministrstvu, pristojnemu za vode, zaradi ocenjevanja ekološkega stanja voda;
 • priprava strokovnih podlag za določitev meja ribiških območij in ribiških okolišev;
 • priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib in za podeljevanje koncesij;
 • priprava načrta ribiškega upravljanja v ribiških območjih;
 • izdelava ribiško-gojitvenih načrtov;
 • potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja;
 • izdajanje soglasij in strokovnih mnenj.

Morsko ribištvo

 • zbiranje predpisanih podatkov;
 • raziskovanje ribolovnih virov;
 • spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti;
 • monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja, voda ter določbah zakona o morskem ribištvu;
 • poročanje državnim organom, organom Skupnosti in organom mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija.

Tržna dejavnost

 • različne raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije ribištva;
 • trženje športno-rekreativnega ribolova v vodah posebnega pomena, v katerih ribiško upravljanje izvaja Zavod za ribištvo Slovenije;
 • gojitev in prodaja rib ter ribiških potrebščin v ribogojnih obratih;
 • izdajanje strokovnih revij in druge periodike;
 • izvajanje izobraževanja;
 • druge strokovne naloge določene v vsakoletnem Programu dela in finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije.

Vizija in poslanstvo

Kot osrednja strokovna inštitucija s področja ribištva v Republiki Sloveniji se zavod vse od njegove ustanovitve trudi izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju z ribjim življem in ohranitvi njegove pestrosti.

Zaposleni po organizacijskih enotah

Upravna služba

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Rado Javornik
Direktor javnega zavoda 01/ 24 43 404
Bojana Subotič   Tajnica direktorja V  01/ 24 43 400
Gregor Albreht Pravnik VII/2 01/ 24 43 418
Renata Strelec  Finančni referent V 01/ 24 43 415
Damjana Krapež Finančni referent V 01/ 24 43 403
Katja Pustovrh Strokovni sodelavec VII/2 01/ 77 70 214

 

Strokovno-raziskovalna služba

Oddelek za sladkovodno ribištvo

Ime in priimek

Naziv delovnega mesta

Tel. številka

Samo Podgornik

Strokovno razisk. sodelavec

01/ 24 43 415

Danilo Puklavec

Višji sodelavec I

01/ 24 43 410

Daša Zabric

Višji sodelavec I

01/ 24 43 413

Kaja Pliberšek

Višji sodelavec I

01/ 24 43 407

Erik Sivec

Strokovni sodelavec I

 

Nastja Pajk

Strokovni sodelavec I

01/ 24 43 412

Lucija Ramšak

Strokovni sodelavec I

01/ 24 43 408

Aljaž Jenič

Strokovni sodelavec I

01/ 24 43 402

Maša Čarf

Strokovni sodelavec I

01/ 5308 436

Miha Ivanc

Strokovni sodelavec II

01/ 24 43 416

Matej Ivenčnik

Strokovni sodelavec II

01/ 24 43 414

Barbara Semrajc

Strokovni sodelavec II

01/ 5308 430

Brina Sotenšek

Strokovni sodelavec III

01/ 53 08 430

Miha Petkovšek

Strokovni sodelavec III

01/ 24 43 400

Rok Hamzić

Strokovni sodelavec III

01/ 77 70 210

Nino Kirbiš

Strokovni sodelavec III

01/ 77 70 211

Tina Stepišnik

Strokovni sodelavec III

 01/ 53 08 432

Marko Rajkovič

Strokovni sodelavec III

01/ 77 70 213

Tone Tavčar

Strokovni sodelavec III

01/ 24 43 419

Tjaša Kodela

Strokovni sodelavec III

 01/ 24 43 408

Ambrož Brezovar

Luka Mrzelj

Strokovni sodelavec III

Delavec v kmet. in ribištvu V

01/ 24 43 432

01/ 5308 430

Samo Bratož

Delavec v kmet. in ribištvu V

01/ 5308 436

Dušan Uršič

Revirni ribiški čuvaj

05/ 38 41 480

 

 

 

Oddelek za morsko ribištvo

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Bojan Marčeta

Višji sodelavec I

01/ 24 43 411
Edo Avdič Mravlje Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 417
Tomaž Modic Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 409
Petra Bratina Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 212
Bernard Semrajc Delavec v kmet. in ribištvu V 01/ 24 43 401

 

Oddelek za ribogojstvo

Ime in priimek

Naziv delovnega mesta

Tel. številka

Blaž Zidarič

Strokovni sodelavec I

041 805 597

Krištof Istinič

Skupinovodja

040 352 791

Darko Kragelj

Ribogojec

 

Karel Perinčič

Ribogojec

 

Franc Uršič

Ribogojec

 

Luka Hribljan

Revirni ribiški čuvaj / Ribogojec

 01/ 7071 460

Marko Lavrič

Delavec v kmet. in ribištvu II

 040 352 791

 

Kontakt in lokacija

zzrs_velik

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61 a
1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija

01/ 24 43 400
01/ 24 43 405 
info(at)zzrs.si

 

Varstvo osebnih podatkov