O Zavodu za ribištvo Slovenije Predstavitev, dejavnost, vizija in poslanstvo ZZRS

O zavodu za ribištvo Slovenije

Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije deluje od leta 1961, ko ga je pod imenom Zavod za ribištvo Ljubljana ustanovil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Leta 2001 ga je Vlada RS preoblikovala v javni zavod. Zaupane so mu bile pomembne naloge s področja sladkovodnega in morskega ribištva.

Ime: Zavod za ribištvo Slovenije
Skrajšano ime: ZZRS
Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia
Sedež: Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno
Matična številka: 5164117000
Davčna št.: 83921419
ID za DDV: SI 83921419

EZR pri Upravi RS za javna plačila:


SI56 0110 0603 0345 309
SWIFT koda:
BSLJ SI 2X
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13)
Dejavnost: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št.: 1/01132/00
Odgovorna oseba: Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet., v. d. direktorja

Dejavnosti Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva. Poleg tega izvaja tudi tržne dejavnosti s področja športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije.

Sladkovodno ribištvo

 • vzpostavitev in vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva, izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in vodah in določbah zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o varstvu okolja in vodah, med katere sodi predvsem priprava predloga programa monitoringa ter metodologije in načina izvajanja monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju narave in zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, določenih z uredbo vlade in v ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško upravljanje;
 • posredovanje podatkov monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ministrstvu, pristojnemu za vode, zaradi ocenjevanja ekološkega stanja voda;
 • priprava strokovnih podlag za določitev meja ribiških območij in ribiških okolišev;
 • priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib in za podeljevanje koncesij;
 • priprava načrta ribiškega upravljanja v 12 ribiških območjih (Gornjesavsko, Srednjesavsko, Spodnjesavsko, Kočevsko-Belokrajnsko, Notranjsko-Ljubljansko, Novomeško, Obalno-Kraško, Pomursko, Savinjsko, Soško, Spodnjedravsko, Zgornjedravsko);
 • izdelava ribiško-gojitvenih načrtov;
 • potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja;
 • izdajanje soglasij in strokovnih mnenj.

Morsko ribištvo

 • zbiranje predpisanih podatkov;
 • raziskovanje ribolovnih virov;
 • spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti;
 • monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja, voda ter določbah zakona o morskem ribištvu;
 • poročanje državnim organom, organom Skupnosti in organom mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija.

Tržna dejavnost

 • različne raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije ribištva;
 • trženje športno-rekreativnega ribolova v vodah posebnega pomena, v katerih ribiško upravljanje izvaja Zavod za ribištvo Slovenije;
 • gojitev in prodaja rib ter ribiških potrebščin v ribogojnih obratih;
 • izdajanje strokovnih revij in druge periodike;
 • izvajanje izobraževanja;
 • druge strokovne naloge določene v vsakoletnem Programu dela in finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije.

Vizija in poslanstvo

Kot osrednja strokovna inštitucija s področja ribištva v Republiki Sloveniji se zavod vse od njegove ustanovitve trudi izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju z ribjim življem in ohranitvi njegove pestrosti.

 

Zaposleni po organizacijskih enotah

Upravna služba

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka E-mail
Rado Javornik
Vršilec dolžnosti direktorja 01/ 24 43 404 rado.javornik(at)zzrs.si
Darja Rožnik Tajnica direktorja V 01/ 24 43 400 darja.roznik(at)zzrs.si
Tadeja Vomer Pravnik VII/2 01/ 24 43 418 tadeja.vomer(at)zzrs.si
Ana Nuša Gregorič Pravnik VII/2 01/ 24 43 406 ana.nusa.gregoric(at)zzrs.si
Damjana Krapež Finančni referent V 01/ 24 43 403 damjana.krapez(at)zzrs.si
Nataša Malovrh Finančni referent V 01/ 24 43 415 natasa.malovrh(at)zzrs.si

 

Strokovno-raziskovalna služba

Oddelek za sladkovodno ribištvo

Ime in priimek

Naziv delovnega mesta

Tel. številka

E-mail

dr. Daša Zabric

Strokovno raziskovalni sodelavec

01/ 24 43 413

dasa.zabric(at)zzrs.si

dr. Kaja Pliberšek

Višji sodelavec I

01/ 24 43 407

kaja.plibersek(at)zzrs.si

Danilo Puklavec

Višji sodelavec I

01/ 24 43 410

danilo.puklavec(at)zzrs.si

Aljaž Jenič

Višji sodelavec I

01/24 43 402

aljaz.jenic(at)zzrs.si

Nastja Pajk

Strokovni sodelavec I

01/ 24 43 412

nastja.pajk(at)zzrs.si

Lucija Ramšak

Strokovni sodelavec I

01/ 24 43 408

lucija.ramsak(at)zzrs.si

Maša Čarf

Strokovni sodelavec I

01/ 53 08 436

masa.carf(at)zzrs.si

Miha Ivanc

Strokovni sodelavec I

01/ 24 43 416

miha.ivanc(at)zzrs.si

Tomaž Modic Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 409 tomaz.modic(at)zzrs.si

Barbara Semrajc

Strokovni sodelavec I

01/ 77 70 264

barbara.semrajc(at)zzrs.si

Rok Hamzić

Strokovni sodelavec II

01/ 77 70 210

rok.hamzic(at)zzrs.si

Katarina Košir

Strokovni sodelavec II

01/ 24 43 414

katarina.kosir(at)zzrs.si

Tjaša Kodela

Strokovni sodelavec II

01/ 24 43 408

tjasa.kodela(at)zzrs.si

Tina Leskošek

Strokovni sodelavec III

01/  53 08 432

tina.leskosek(at)zzrs.si

Miha Petkovšek

Strokovni sodelavec III

01/ 24 43 400

miha.petkovsek(at)zzrs.si

Tone Tavčar

Strokovni sodelavec III

01/ 24 43 419

tone.tavcar(at)zzrs.si

Diana Marguč Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 261 diana.marguc(at)zzrs.si
Ana Celestina Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 262 ana.celestina(at)zzrs.si
Mateja Hamzić Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 264 mateja.hamzic(at)zzrs.si
Valentina Pernat Strokovni sodelavec III 01/ 53 08 434 valentina.pernat(at)zzrs.si
Andrej Peternel Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 210  andrej.peternel(at)zzrs.si
Maša Panjan Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 265 masa.panjan(at)zzrs.si
Bernard Semrajc Skupinovodja 01/ 24 43 401 bernard.semrajc(at)zzrs.si

Luka Mrzelj

Skupinovodja

01/ 77 70 214 

luka.mrzelj(at)zzrs.si

Urban Žurbi

Skupinovodja

01/ 77 70 263

urban.zurbi(at)zzrs.si

 

Oddelek za morsko ribištvo

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka E-mail
Bojan Marčeta

Višji sodelavec I

01/ 24 43 411 bojan.marceta(at)zzrs.si
Edo Avdič Mravlje Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 417 edo.avdic(at)zzrs.si
Petra Bratina Strokovni sodelavec II 01/ 77 70 212 petra.bratina(at)zzrs.si
Tomaž Remžgar Strokovni sodelavec III 041 329 889 tomaz.remzgar(at)zzrs.si
Petra Pavšič Strokovni sodelavec III 01/ 24 43 411 petra.pavsic(at)zzrs.si
Jan Potočnik Erzin Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 211 jan.potocnik.erzin(at)zzrs.si

 

 

Oddelek za ribogojstvo

Ime in priimek

Naziv delovnega mesta

Tel. številka

E-mail

Erik Sivec

Strokovni sodelavec I - Soča

(041) 390 924

erik.sivec(at)zzrs.si

Krištof Istinič

Revirni ribiški čuvaj / Ribogojec - Obrh

(041) 781 348

kristof.istinic(at)zzrs.si

Darko Kragelj

Ribogojec - Soča

(041) 805 597

darko.kragelj(at)zzrs.si

Karel Perinčič

Ribogojec - Soča

(041) 805 597

info(at)zzrs.si

Franc Uršič

Ribogojec - Soča

(041) 805 597

info(at)zzrs.si

Igor Uršič

Ribogojec - Soča

(041) 805 597

igor.ursic(at)zzrs.si

Tadej Fon

Ribogojec - Soča

 

tadej.fon(at)zzrs.si

Luka Hribljan

Skupinovodja - Obrh

(040) 654 425

luka.hribljan(at)zzrs.si

Dušan Uršič

Revirni ribiški čuvaj / Ribogojec - Soča

(041) 805 597

info(at)zzrs.si

Evgenij Kraševec

Ribogojec - Obrh

01/ 70 71 460

evgenij.krasevec(at)zzrs.si

 

Kontakt in lokacija

zzrs_velik

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61 a
1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija

01/ 24 43 400
01/ 24 43 405 
info(at)zzrs.si