O Zavodu za ribištvo Slovenije Predstavitev, dejavnost, vizija in poslanstvo ZZRS

Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije deluje od leta 1961, ko ga je pod imenom Zavod za ribištvo Ljubljana ustanovil Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Leta 2001 ga je Vlada RS preoblikovala v javni zavod. Zaupane so mu bile pomembne naloge s področja sladkovodnega in morskega ribištva.

Ime: Zavod za ribištvo Slovenije
Skrajšano ime: ZZRS
Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia
Sedež: Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno
Matična številka: 5164117
Davčna št.: 83921419
ID za DDV: SI 83921419
EZR pri Banki Slovenije:
SI 5601100-6030345309
SWIFT koda:
BSLJ SI 2X
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11, 58/13)
Dejavnost: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št.: 1/01132/00
Odgovorna oseba: Direktor, Dejan Pehar, spec.

Dejavnosti Zavoda za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva. Poleg tega izvaja tudi tržne dejavnosti s področja športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije.

Sladkovodno ribištvo

 • vzpostavitev in vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva, izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in vodah in določbah zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o varstvu okolja in vodah, med katere sodi predvsem priprava predloga programa monitoringa ter metodologije in načina izvajanja monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda;
 • izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju narave in zakona o sladkovodnem ribištvu;
 • izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, določenih z uredbo vlade in v ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško upravljanje;
 • posredovanje podatkov monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ministrstvu, pristojnemu za vode, zaradi ocenjevanja ekološkega stanja voda;
 • priprava strokovnih podlag za določitev meja ribiških območij in ribiških okolišev;
 • priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib in za podeljevanje koncesij;
 • priprava načrta ribiškega upravljanja v ribiških območjih;
 • izdelava ribiško-gojitvenih načrtov;
 • potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja;
 • izdajanje soglasij in strokovnih mnenj.

Morsko ribištvo

 • zbiranje predpisanih podatkov;
 • raziskovanje ribolovnih virov;
 • spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti;
 • monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja, voda ter določbah zakona o morskem ribištvu;
 • poročanje državnim organom, organom Skupnosti in organom mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija.

Tržna dejavnost

 • različne raziskovalne in strokovne naloge s področja biologije ribištva;
 • trženje športno-rekreativnega ribolova v vodah posebnega pomena, v katerih ribiško upravljanje izvaja Zavod za ribištvo Slovenije;
 • gojitev in prodaja rib ter ribiških potrebščin v ribogojnih obratih;
 • izdajanje strokovnih revij in druge periodike;
 • izvajanje izobraževanja;
 • druge strokovne naloge določene v vsakoletnem Programu dela in finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije.

Vizija in poslanstvo

Kot osrednja strokovna inštitucija s področja ribištva v Republiki Sloveniji se zavod vse od njegove ustanovitve trudi izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju z ribjim življem in ohranitvi njegove pestrosti.

Zaposleni po organizacijskih enotah

Upravna služba

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Dejan Pehar Direktor javnega zavoda 01/ 24 43 404
Renata Strelec Tajnica direktorja V (I) 01/ 24 43 400
Gregor Albreht Pravnik VII/2 01/ 24 43 418
Damjana Krapež Finančni referent V 01/ 24 43 403
Katja Pustovrh Strokovni sodelavec VII/2 01/ 77 70 214

Strokovno-raziskovalna služba

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Samo Podgornik Strokovno razisk. sodelavec 01/ 24 43 415
Danilo Puklavec Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 410
Daša Zabric Višji sodelavec I 01/ 24 43 413
Kaja Pliberšek Višji sodelavec I 01/ 24 43 407
Erik Sivec Strokovni sodelavec I
Nastja Pajk Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 412
Lucija Ramšak Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 408
Aljaž Jenič Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 402
Maša Čarf Strokovni sodelavec II 01/ 5308 436
Miha Ivanc Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 416
Matej Ivenčnik Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 414
Barbara Bric Strokovni sodelavec III 01/ 5308 430
Brina Sotenšek Strokovni sodelavec III 01/ 53 08 430
Miha Petkovšek Strokovni sodelavec III 01/ 24 43 400
Rok Hamzić Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 210
Nino Kirbiš Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 211
Tina Stepišnik Strokovni sodelavec III
Marko Rajkovič Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 213
Tone Tavčar Strokovni sodelavec III 01/ 24 43 419
Samo Bratož Delavec v kmet. in ribištvu 01/ 5308 436
Dušan Uršič Revirni ribiški čuvaj 05/ 38 41 480


Oddelek za morsko ribištvo

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Bojan Marčeta Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 411
Edo Avdič Mravlje Strokovni sodelavec I 01/ 24 43 417
Tomaž Modic Strokovni sodelavec II 01/ 24 43 409
Petra Bratina Strokovni sodelavec III 01/ 77 70 212
Bernard Semrajc Delavec v kmet. in ribištvu V 01/ 24 43 401

Oddelek za ribogojstvo

Ime in priimek Naziv delovnega mesta Tel. številka
Blaž Zidarič Strokovni sodelavec I 041 805 597
Krištof Istinič Skupinovodja 040 352 791
Darko Kragelj Ribogojec
Karel Perinčič Ribogojec
Franc Uršič Ribogojec
Marko Lavrič Delavec v kmet. in ribištvu II 040 352 791

Kontakt in lokacija

zzrs_velik

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61 a
1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija

01/ 24 43 400
01/ 24 43 405 
info(at)zzrs.si

Varstvo osebnih podatkov