Zaposlitve Zavod za ribištvo Slovenije

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)), 10. in 11. člena Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13), 21. in 22. člena Statuta javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije, št. 102-1/2008/14 z dne 11. 6. 2010 in 63. člena Poslovnika o delu Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 120-7/2010/1 z dne 15. 9. 2010, svet javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije objavlja

javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda

Zavod za ribištvo Slovenije (m/ž)

Kandidat za direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: zavod) mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno pa študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
 • ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj;
 • ima organizacijske sposobnosti in najmanj tri (3) leta ustreznih vodstvenih izkušenj;
 • govori vsaj en tuj svetovni jezik na osnovni ravni.

Sestavni del prijave na razpis je tudi pisni program dela in razvoja zavoda.

Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • vodi, organizira in usklajuje delovanje zavoda;
 • zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonitost in strokovnost njegovega delovanja;
 • izvršuje odločitve in sklepe sveta in mu poroča o njihovem izvrševanju;
 • predlaga svetu notranjo organizacijo in sistemizacijo dela zavoda;
 • predlaga svetu v sprejem splošne akte zavoda in izdaja splošne ter posamične akte iz svoje pristojnosti;
 • predlaga svetu v imenovanje in razrešitev člane strokovnega sveta;
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce ter odloča o njihovih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja;
 • vodi postopke in odloča o odpovedih pogodb o zaposlitvi;
 • predlaga svetu letni program dela zavoda, finančni načrt in izdela letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih zavoda;
 • v skladu z zakonom in za zavod zavezujočimi kolektivnimi pogodbami odloča o disciplinskih ukrepih;
 • je odredbodajalec in podpisuje akte ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda;
 • organizira pripravo gradiv in ostalo organizacijsko administrativno pomoč za izvedbo sej sveta in sej strokovnega sveta;
 • v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi ali odpisu osnovnih sredstev ter o nabavi in porabi ostalih sredstev;
 • v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, odobrava povračilo materialnih stroškov in nadomestili zaposlenim;
 • v skladu z zakonom skrbi za izvajanje nalog s področja varnosti, obrambe in zaščite;
 • oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev posameznih problematik ter jim določi naloge;
 • sodeluje na sejah sveta in sejah strokovnega sveta;
 • opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi akti zavoda, sklepi sveta, zakoni in drugimi predpisi.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. življenjepis, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje delovnih in vodstvenih izkušenj ter izkazane organizacijske sposobnosti ter verodostojna dokazila;
 2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika in zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 3. pisni program dela in razvoja zavoda.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Svet zavoda bo v soglasju z ustanoviteljem imenoval izbranega kandidata za direktorja zavoda za mandatno obdobje štiri (4) leta. V imenu sveta zavoda bo njegov predsednik z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu zavoda v Spodnjih Gameljnah, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana-Šmartno, na delovnem mestu: direktor javnega zavoda (Šifra DM: B017390).

Javni razpis se objavi na spletnih straneh Zavoda za ribištvo Slovenije in Ribiške zveze Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kandidati naj svoje pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Razpis za direktorja Zavoda za ribištvo Slovenije« na naslov: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, in sicer najkasneje 16. 1. 2023. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@zzrs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 16. 1. 2023, oziroma bodo do vključno tega dne oddane priporočeno po pošti.

Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne, ustrezno označene in popolne prijave kandidatov.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih (30) dneh od objave razpisa.

Vsem zainteresiranim kandidatom so na voljo dokumenti za izdelavo programa dela in razvoja zavoda vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure v Upravni službi zavoda, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                                                          

 

Svet Zavoda za ribištvo Slovenije 

 

Celoten dokument vam je na voljo tudi v PDF obliki s klikom na ta tekst 

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405