Strokovna mnenja Raba vode, planski dokumenti, gradbeni posegi, ribiško upravljanje

Zaradi zaščite rib in njihovih habitatov zakonodaja določa, da v postopku izdaje različnih dovoljenj zavod pripravi smernice in pogoje, ki jih v okviru javne službe izda v obliki strokovnih mnenj.

Raba vode

Zavod v okviru javnih nalog izdeluje strokovna mnenja o možnosti podeljevanja koncesij in dovoljenj za različne vrste rabe vode. Mnenja se posredujejo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje oziroma njegovi agenciji (ARSO), ki je pristojna za podeljevanje vodnih pravic.

Strokovna mnenja se pripravljajo za:

  • rabo vode za gojenje rib v hladnovodnih in toplovodnih ribogojnicah:

   Gojitev rib v ribogojnicah se izvaja za namene poribljavanja in za prehrano ljudi. V skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu je treba za gojitev rib za poribljavanja predhodno pridobiti vodno pravico po predpisih o vodah. V postopku pridobivanja vodne pravice zavod v okviru javnih nalog izda strokovno mnenje.
   Gojitev rib za prehrano ljudi se izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in veterinarstvu.

 

  • izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih:

   Komercialni ribniki so stoječe vode, namenjene trženju športnega ribolova in so naravno ali s tehničnimi sredstvi ločene od voda ribiškega okoliša, tako da je migracija rib preprečena. Za rabo vode v komercialnem ribniku je treba v skladu z ZSRib pridobiti vodno pravico po predpisih o vodah. V postopku pridobivanja vodne pravice zavod v okviru javnih nalog izda strokovno mnenje.

 

  • proizvodnjo električne energije:

   Za rabo vode za proizvodnjo električne energije v malih in velikih vodnih elektrarnah mora investitor pridobiti vodno pravico po predpisih o vodah. V postopku pridobivanja vodne pravice zavod v okviru javnih nalog izda strokovno mnenje.

 

  • drugo:

   Za rabo vode za druge namene, kot na primer preskrba s pitno vodo, namakanje, itd., mora investitor pridobiti vodno pravico po predpisih o vodah. V postopku pridobivanja vodne pravice zavod v okviru javnih nalog izda strokovno mnenje.

 

Pravne podlage: Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006).

Planski dokumenti

V okviru javnih nalog zavod podaja smernice za pripravo različnih planskih dokumentov na državnem in lokalnem nivoju. Zavod kot eden izmed nosilcev urejanja prostora poda mnenje in smernice na predvideno prostorsko ureditev območij.

Smernice se pripravljajo za:

 • državne prostorske in lokacijske načrte (DPN, LN);
 • prostorske ureditvene pogoje za območja občin (PUP);
 • strategijo prostorskega razvoja občin (SPRO) in
 • prostorski red občin (PRO).

Pravne podlage: Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006); Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007) in Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/2002).

Gradbeni posegi

V okviru javnih nalog zavod izdaja projektne pogoje in soglasja k gradbenim posegom v ribiške okoliše in vode posebnega pomena.

Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Gradnje objektov, ki se izvajajo na vodnih zemljiščih po predpisih o graditvi objektov, se lahko izvajajo po predhodni pridobitvi soglasja zavoda.

Pravne podlage: Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006), Gradbeni zakon (Ur.l. RS, št. 110/2002)

Ribiško upravljanje

V okviru javnih nalog zavod izdaja strokovna mnenja o izvajanju ribiškega upravljanja. Ribiško upravljanje obsega: programiranje, izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, trajnostno rabo rib, vodenje predpisanih evidenc in poročanje, strokovno usposabljanje, izvajnaje ribiško čuvajske službe, aktivnosti ob poginih rib ter druge naloge.

Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2007), za optimalno izvajanje ribiškega upravljanja, določa dvanajst ribiških območij in 67 ribiških okolišev. Na podlagi koncesijskih pogodb in RGN ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših izvajajo ribiške družine. V primeru, da nastopijo razlogi za spremembe ribiškega upravljanja, določenega z RGN, Zavod za ribištvo Slovenije izda strokovno mnenje o primernosti predlaganih sprememb in odstopanj od RGN oziroma letnega programa.

Pravne podlage: Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006).

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405