Sladkovodno ribištvo Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah.

Upravljanje ribolovnih virov obsega:

načrtovanje na področju upravljanja rib,
določitev prostorskih enot,
določanje pravil za trajnostno rabo rib (ribolov),
naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja,
ribolov v komercialnih ribnikih ter gojitev rib,
evidence v sladkovodnem ribištvu in poročanje,
strokovno usposabljanje delavcev izvajalcev ribiškega upravljanja,
škode in odškodnine zaradi pogina rib,
ribiško-čuvajsko službo, javne službe,
druga, s sladkovodnim ribištvom povezana vprašanja ter
podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje v ribiških okoliših.

Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo. Koncedent je Republika Slovenija, njene funkcije pa v njenem imenu in za njen račun opravlja Vlada.

Ribiško upravljanje obsega:

programiranje,
izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib,
trajnostno rabo rib,
vodenje predpisanih evidenc in poročanje,
strokovno usposabljanje ribičev,
izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe,
izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter
druge, za ribiško upravljanje pomembne naloge.

 • FILE_A55D69-E20F48-50DA78-4179DC-A7ED1B-1D544C.jpg

  Sava Bohinjka

  Sava Bohinjka je reka, ki fascinira s svojo divjo lepoto. Jesensko obarvana.

 • FILE_74AC45-9829F6-80FF4A-AF23DA-9227A7-270210.jpg

  Reka Radovna

  Reka Radovna je alpska reka, ki teče po dolinah Zgornje in Spodnje Radovne v Triglavskem narodnem parku.

 • FILE_DC1DF5-2D2023-5C7FCD-57CE0F-D6CEF4-B511F3.jpg

  Krka

  Reka Krka izvira v široki zatrepni dolini, na stiku jurskega apnenca in triasnega dolomita na kraškem ravniku severno od vasi Krka.

 • FILE_1AC2CF-479501-E9061F-44A521-B5A59C-27AA33.jpg

  Sava Bohinjka

  Sava Bohinjka je reka, ki fascinira s svojo divjo lepoto. Poletno obdana.

 • FILE_946B43-5A6B4E-9DE167-04B21C-8690F4-FC144D.jpg

  Sava Bohinjka

  Sava Bohinjka je reka, ki fascinira s svojo divjo lepoto. Zimsko umirjena.

Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405