Ribiški kataster Ribiški kataster je bil ustanovljen z Zakonom o sladkovodnem ribištvu leta 1976.

Ribiški kataster (RIBKAT) je podatkovna zbirka, ki jo kot javno knjigo vodi zavod. Podatkovna zbirka vsebuje evidence o sladkovodnem ribištvu.

Ribiški kataster je bil ustanovljen z Zakonom o sladkovodnem ribištvu leta 1976. Njegovo vodenje je prevzel takratni Zavod za ribištvo Ljubljana. V začetku je bila to kartoteka vseh ribiških okolišev, v kateri so se zbirali podatki o posameznih ribiških okoliših in ribiških družinah katerim je bilo poverjeno izvajanje ribiškega upravljanja, vrstah rib, načinu ribiškega upravljanja, vlaganjih rib, ribolovu in drugih za ribiško upravljanje pomembnih podatkov.

Ribiški kataster obsega:

evidence in podatke o ribiških območjih, okoliših, revirjih in izločenih vodah ter izvajanju ribiškega upravljanja v njih;
evidence in podatke o stanju ribjih populacij ter
druge pomembne podatke, ki so osnova za ribiško načrtovanje, pripravo različnih strokovnih podlag, mnenj, ukrepov ter predpisov na področju sladkovodnega ribištva, s katerimi se zagotavlja ohranjanje in trajnostna raba ribolovnih virov.

Evidence v ribištvu vsebujejo predpisane podatke, obdelavo podatkov in poročila. Evidence v ribištvu se vodijo v ribiškem katastru.

Zavod v ribiškem katastru vodi evidence o:

 • ribiških območjih, okoliših in revirjih;
 • vodah posebnega pomena;
 • izvajalcih ribiškega upravljanja;
 • ribogojnicah;
 • komercialnih ribnikih;
 • izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v ribiških okoliših in vodah posebnega pomena;
 • odlovih in smukanju prostoživečih vrst rib;
 • gojitvi rib za poribljavanja;
 • odlovih rib na podlagi dovoljenj;
 • poginih rib in
 • opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu.

Zaradi zagotavljanja optimalnega izvajanja ribiškega upravljanja zavod v okviru javnih nalog pripravlja in vodi različne strokovne podlage.

Strokovne podlage v ribištvu so:

 • določitev meja ribiških območij in ribiških okolišev;
 • določitev meja voda posebnega pomena;
 • dolgoročni program sladkovodnega ribištva;
 • priprava strokovnih podlag za podeljevanje koncesij in
 • druge strokovne podlage, pomembne za sladkovodno ribištvo.

 

Ribiški okoliši


Ribiški revirji


Presek ribiških okolišev in revirjev


Sestavni del ribiškega katastra je tudi Geografski Informacijski Sistem (GIS), ki omogočajo analize in pripravo različnih strokovnih podlag na osnovi geopozicioniranih podatkov.

Kot priloge podzakonskim aktom so bili izdelani naslednji digitalni sloji:

 • ribiška območja;
 • ribiški okoliši;
 • ribiški revirji in način izvajanja ribiškega upravljanja v njih ter
 • vode posebnega pomena.

V pripravi so še naslednji digitalni sloji:

 • ribogojnice,
 • komercialni ribniki in
 • drstišča posameznih vrst rib.

Za pripravo lokacijskih načrtov in planskih dokumentov na državnem in lokalnem nivoju so bili izdelani različni sektorski digitalni sloji.

Razširjenost lipana (Thymalus thymalus)
v ribiških okoliših


Lokacije drstišč klena (Squalius cephalus)
v Brežiškem ribiškem okolišuRibiški kataster na spletu

Od začetka leta 2010 ribiški kataster deluje preko svetovnega spleta. Spletna aplikacija "RIBKAT" različnim uporabnikom omogoča dostop in uporabo podatkov ribiškega katastra preko svetovnega spleta. Ribiške družine sedaj lahko predpisane podatke letnega programa (LPR) in letnega poročila (LPO) o izvajanju ribiškega upravljanja izdelajo neposredno s spletno aplikacijo. Aplikacija jim omogoča tudi pregledovanje podatkov, pripravo različnih analiz in izvoz podatkov v MS Excel.

- Javni dostop

Dostop za ribiške družine

- Vloga za dostop do RIBKAT, namenjena aktivnim uporabnikom ribiškega katastra na spletu 

Pravne podlage: Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06)

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405