Osveščanje

Invazivne tujerodne vrste povzročajo številne negativne vplive tako na biotsko raznovrstnost kot ekosistemske storitve, gospodarstvo in zdravje ljudi.

Uredba (EU) 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih temelji na treh nivojih preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst:

  • preprečevanje,
  • zgodnje odkrivanje in hitra odstranitev,
  • obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst.

Najučinkovitejše je preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Velik delež invazivnih tujerodnih vrst je v Unijo vnesen nenamerno. Obvladovanje poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst je med najpomembnejšimi orodji za preprečitev in obvladovanje njihovega vnosa ali širjenja.

Evropski parlament in Svet določata osnovne kategorije poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst:

  • izpustitev v naravo,
  • pobeg iz zaprtega prostora,
  • transport – onesnaževalo,
  • transport – slepi potnik,
  • koridor,
  • spontano širjenje.

KAMPANJA PREGLEJ, OČISTI, POSUŠI

Zavod za ribištvo Slovenije želi aktivno spodbujati vse uporabnike voda, da so zelo pazljivi pri čiščenju vse svoje opreme, ki je v stiku z vodo, saj lahko le s skupnim naporom zagotovimo zdravje naših voda.

Zelo pomembno je upoštevanje naslednjih smernic:

1. PREGLEJ - oprema se natančno pregleda in se odstrani ves viden material – blato, rastlinski in živalski material, to se zmeraj opravi na mestu same dejavnosti.

2. OČISTI - opremo je potrebno na samem mestu sprati in očistiti. Če to ni možno opraviti na mestu, jo je potrebno skrbno spraviti, dokler čiščenje ni mogoče. Pomembno je, da se prepreči stik z drugimi vodnimi telesi ali odtoki. Če je možno, se oprema na mestu tudi razkuži.

3. POSUŠI - temeljito sušenje je najboljša preventiva in metoda dezinfekcije. Oprema naj se suši vsaj 48 ur pred naslednjo uporabo. Pomembno se je zavedati, da nekatere vrste lahko preživijo tudi do 15 dni v vlažnih pogojih in do 2 dni v suhih.

Brošura je dostopna tudi kot PDF