Projekt - Program upravljanja Nature 2000

PUN2000_vsi

Zavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu Life+ Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020 (LIFE11 NAT/SI/880) . Cilj projekta je priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

Osnovni namen operativnega programa je za obdobje 2014-2020 opredeliti izvajanje obveznosti varstva območij Natura 2000, ki jih Sloveniji nalagata Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. Poleg tega bo program služil tudi kot podlaga za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki bo osnova za financiranje območij Natura 2000.

Zavod za ribištvo Slovenije v projektu pokriva naloge in aktivnosti, ki se navezujejo na ribe in ribištvo.

Nosilni partner: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Partnerji projekta: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Trajanje projekta: od 20. avgusta 2012 do 30. marca 2015.

Vrednost projekta: 1,706,914.00 €, sofinancira ga Evropska unija v deležu 50% (853,457.00 €). 

Vodja projekta: Andrej Bibič (andrej.bibic(at)gov.si).
Kontaktna oseba na Zavodu za ribištvo Slovenije: Barbara Bric (barbara.bric(at)zzrs.si).

Biseri slovenske narave - Natura 2000

Več o projektu.