LIPAN V POREČJU SOČE

LIPAN V POREČJU SOČE

Že od nekdaj je jadranski lipan svetovno znana in zelo priznana lovna vrsta med ribiči. Zaradi majhnega območja razširjenosti, daje s svojo prisotnostjo regijam svojevrstnost in atraktivnost.

Jadranski lipan je trenutno v središču pozornosti v Sloveniji kot tudi med najbolj priznanimi strokovnjaki za ribe v Evropi. Najnovejše genetske raziskave so namreč pokazale, da je jadranski lipan nedvomno svoja vrsta – Thymallus aleani. Danes je stanje jadranskega lipana v naravi kritično in skrb vzbujajoče. Zaradi globalnih podnebnih sprememb, krivolova in uničevanja drstišč so populacije šibke ter v upadu. Dodatno je obstoj jadranskega lipana močno ogrožen zaradi prisotnosti tujerodnega lipana iz donavskega porečja in posledičnega križanja med obema. Glavni cilj projekta je temeljit pregled in popis stanja (groženj in drstišč) v zgornjem toku reke Soče in njenih pritokov.

Jadranski lipan je danes ogrožen izključno zaradi negativnih posledic delovanja človeka (globalne podnebne spremembe, krivolov, uničevanje drstišč, vnos tujerodnih vrst). Da bi taka dejanja v prihodnosti omejili je zato nujno potrebno ozaveščanje. Ciljna publika bodo predvsem mladi (od vrtca do univerz) in z njimi povezani učitelji in ribiči. Mladi so namreč naša prihodnost.

Naročnik naloge je LAS Dolina Soče, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
Odločba o pravici do sredstev je bila izdana s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Nosilec naloge je ribiška družina Tolmin, Zavod za ribištvo Slovenije pa je partner v projektu.
Aktivnosti projekta se bodo izvajale med 01.01.2021 in 30.06.2022.

Več informacij lahko pridobite z obiskom spletnih strani:

 Slika spodaj: Jadranski lipan Thymallus aleani (risbo je ustvaril Urban Žurbi, ZZRS).