LIPAN V POREČJU SOČE

Ime projekta:

Lipan v porečju Soče

Kratica:

LIPAN

Prijavitelj:

Ribiška družina Tolmin

Projektni partnerji:

Zavod za ribištvo Slovenije

Trajanje projekta:

1. 1. 2021–31. 7. 2022

Vrednost projekta:

82.295,55 €

Upravičeni stroški:

81.865,04 €

Zaprošen % sofinanciranja:

85 %

Odobrena vrednost sredstev:

69.585,29 €

 

Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-4/2020/4 dne 29. 10. 2020.  

VSEBINA

V Sloveniji je lipan uvrščen na seznam ogroženih ribjih vrst, in sicer kot ranljiva vrsta. V 44 populacijah evropskega lipana je bilo doslej ugotovljenih 54 različnih haplotipov, ki so razvrščeni v osem večjih skupin. Eno od teh skupin pa predstavlja tudi lipan jadranskega povodja oziroma jadranski lipan. Pri nas je sicer poznan tudi pod imenom soški lipan. Jadranski lipan iz porečja Soče se loči od jadranskih lipanov v drugih rekah.

Navedbe starejših ribičev v ribolovnih vodah zgornjega Posočja, da je bil svojčas lipan prisoten v stotnijah, kjer koli so se pojavili za vodo, so že dolgo časa zgolj oddaljen spomin. S spremljanjem vodotokov skozi športni ribolov in ihtiološke raziskave soške postrvi se že več kot desetletje ugotavlja, da se prisotnost jadranskega lipana v posoških vodah nevarno niža oziroma da se približujemo kritični točki. V nekaterih rekah jadranski lipan ni več prisoten.

V zgornjem porečju Soče lipan sicer naseljuje reko Sočo od Lepene navzdol, dele rek Učje in Tolminke, Idrijco od spodnje Idrije navzdol, izlivni del Kanomlje, Trebuščico do Gorenje Trebuše, Bačo do izliva Koritnice, izlivni del Kneže in reko Nadižo od Podbele navzdol.

Jadranski lipan je bil doslej svetovno znana in zelo priznana lovna vrsta med ribiči. Zaradi majhnega območja razširjenosti, daje s svojo prisotnostjo regijam svojevrstnost in atraktivnost. Z nežnim svetlim telesom ter modrikasto obarvanimi konicami plavutnic odraža lepote okolja, v katerem živi; svetli prodniki, med katerimi se vije sinje modra voda reke Soče. V očeh mnogih ribičev je jadranski lipan celo bolj priznan kot soška postrv. Na koncu pa za piko na i poskrbi kulinarika, saj je njegovo meso izrazito okusno in zaželeno.

Jadranski lipan je trenutno v središču pozornosti tudi med najbolj priznanimi strokovnjaki za ribe v Evropi. Najnovejše genetske raziskave so namreč pokazale, da je jadranski lipan nedvomno svoja vrsta – Thymallus aeliani. Kot zanimivost naj omenimo, da so omenjene genetske raziskave pokazale celo, da je jadranski lipan od donavskega bolj oddaljen, kot je soška postrv od potočne.

Kot rečeno, je danes stanje jadranskega lipana v naravi kritično in skrb zbujajoče. Glavne grožnje za jadranskega lipana in druge sladkovodne ribe na tem območju so onesnaževanje, spreminjanje rečnih strug, izguba habitatov, komercialni in športni ribolov, razvoj in obseg različnih vodnih rekreativnih športov, naseljevanje tujerodnih vrst in populacij rib, dolgoročne klimatske spremembe in številne naravne katastrofe. Za zaščito divjih populacij bi bilo nujno povečati čuvajski nadzor nad krivolovom. Označiti in ščititi bi bilo treba drstne habitate – prodišča, da v največji možni meri preprečimo neustrezne odvzeme proda in brodenje po drstiščih v času drsti. Obenem pa bi s povečanjem čuvajskega napora s svojo prisotnostjo plašili naravne plenilce jadranskega lipana, kot so vidra in ribojede ptice.

Namen projekta Lipan je priprava celovitega poročila stanja jadranskega lipana na območju zgornjega toka Soče in njenih pritokov. S takšnim poročilom se šele lahko najde podlaga, s katero se uvede inovativne ukrepe za reševanje ribje vrste. Med takšne ukrepe lahko štejemo ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, ohranjanje genotipa jadranskega lipana, povečanje naravne populacije s plemenskimi jatami, varovanje populacij jadranskega lipana, redno spremljanje ribolovnega pritiska in blažitev pritiska z dopolnilnim vlaganjem. Ukrep za varovanje jadranskega lipana, ki se lahko uvede s projektom Lipan, pa je zagotovo izobraževanje in ozaveščanje javnosti o problematiki jadranskega lipana.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija projekta.
 • Oprema – agregat.
 • Terensko delo in evidence.
 • Ribiški tabor za mlade.
 • Delo za ribiški tabor za mlade.
 • Priprava učnega lista za šolske skupine.
 • Organizacija terena in priprava popisnih listov.
 • Čuvajska služba in popisovanje groženj ter drstišč.
 • Zbiranje podatkov, analiza podatkov in priprava vmesnega poročila.
 • Priprava vmesnega poročila.
 • Vodenje skupin mladih po ribogojnici.
 • Organizacija terena.
 • Čuvajska služba in popisovanje groženj ter drstišč.
 • Zbiranje podatkov, analiza podatkov.
 • Priprava končnega poročila (Akcijski plan ribiškega upravljanja).
 • Vodenje skupin mladih po ribogojnici.

CILJI

 • Priprava terenske liste in pravila za zajem podatkov (kateri podatki se bodo na terenu popisovali in na kakšen način); bistvo bo popis groženj in drstišč jadranskega lipana.
 • Popis grožnje in drstišč.
 • Zaščita habitata jadranskega lipana (razširjena čuvajska služba).
 • Zbiranje podatkov in njihova analiza.
 • Priprava vmesnega in končnega poročila o stanju jadranskega lipana v Posočju z usmeritvami ribiškega upravljanja.
 • Priprava učnega lista za osnovne šole zgornjega Posočja, šolske skupine dveh Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Tolminu in Livških Ravnah.
 • Vodenje šolskih skupin po ribogojnicah in ob določenih rekah, izpolnjevanje učnega lista.
 • Priprava ribiškega mladinskega tabora v Tolminu in predavanje o jadranskem lipanu.

REZULTATI

 • Vodenje po ribogojnicah in ob rekah (25-krat). Dvakratni (letni) pregled drstišč jadranskega lipana na rekah.
 • Priprava končnega poročila z analizo in usmeritvami za ohranjanje ribje vrste.
 • Priprava učnega lista za šolske skupine (1.000 izvodov).
 • Pregled območij odvzemanja proda iz rek in prodišč.
 • Trajna označitev drstišč.
 • Priprava ribiškega mladinskega tabora (1x).

Naročnik naloge je LAS Dolina Soče, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
Odločba o pravici do sredstev je bila izdana s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Nosilec naloge je ribiška družina TolminZavod za ribištvo Slovenije je partner v projektu.
Aktivnosti projekta se bodo izvajale med 01.01.2021 in 30.06.2022.

Več informacij lahko pridobite z obiskom spletnih strani:

 Slika spodaj: Jadranski lipan Thymallus aleani (risbo je ustvaril Urban Žurbi, ZZRS).