Life IP

Vseslovenski projekt, ki ga vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor, bo prispeval k izboljšanju upravljanja celotne mreže Natura 2000. Temeljil bo sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki. Na osmih izbranih Natura 2000 območjih bodo partnerji izvedli konkretne akcije na terenu za izboljšanje stanja v naravi.

Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s štirinajstimi partnerji pripravilo projekt LIFE IP za izboljšanje upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji (skrajšano LIFE-IP NATURA.SI). Projekt nacionalnega pomena bo okrepil izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000. Projekt bo trajal osem let, začel se je decembra 2018. Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE.

 Splošni cilji projekta:

  •          okrepljena implementacija Programa opravljanja z Naturo 2000 (PUN 2000) v Sloveniji
  •          izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih Natura vrst in habitatnih tipov
  •          vzpostaviti dolgoročno k rezultatom usmerjeno upravljanje z Naturo 2000
  •          dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in inštitucijami odgovornimi za implementacijo ukrepov PUN 2000 vključno z dobro razvito svetovalno službo
  •          okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, nevladnimi organizacijami.

Specifični cilji projekta:

  •          izboljšano stanje ohranjenosti izbranih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov z implementacijo izbranih ukrepov iz PUN 2000
  •          okrepljeno upravljanje Nature 2000 in okrepljeno izvajanje ukrepov iz PUN 2000 s krepitvijo zmogljivosti ključnih akterjev
  •          povečanje znanja o izbranih vrstah in HT, ter Natura območjih preko okrepljenega in bolj učinkovitega monitoringa z vzpostavitvijo dolgoročno vzdržne sheme nacionalnega monitoringa
  •          povečanje ozaveščenosti in informiranosti o vrstah, habitatnih tipih in območjih Natura 2000.

 Poročila:

Več informacij: https://www.zzrs.si/portfolio/life-ip/