LIFE IP - osnovni podatki o projektu

 LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji   

Naloge in aktivnosti projekta

Nosilni partner:
Ministrstvo za naravne vire in prostor (prej MOP)
Partnerji projekta:
ZRSVN, MKGP, ZZRS, ZGS, GIS, KGZS, KGZ Ptuj, KGZ Ljubljana, KGZ Nova Gorica, DRSV, Štirna, NIB, Univerza v Ljubljani, CKFF
Trajanje projekta:
2018-2026
Vrednost projekta:
17.007.204 €

VEČ O PROJEKTU: https://www.zzrs.si/page/life-ip/ 

Vseslovenski projekt, ki ga vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor, bo prispeval k izboljšanju upravljanja celotne mreže Natura 2000. Temeljil bo sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki. Na osmih izbranih Natura 2000 območjih bodo partnerji izvedli konkretne akcije na terenu za izboljšanje stanja v naravi.

Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s štirinajstimi partnerji pripravilo projekt LIFE IP za izboljšanje upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji (skrajšano LIFE-IP NATURA.SI). Projekt nacionalnega pomena bo okrepil izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000. Projekt bo trajal osem let, začel se je decembra 2018. Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE.

Slovenija ima izjemno dobro ohranjeno naravo, kar se kaže v visoki raznolikosti vrst  in značilnih življenjskih okolij. Kar 38 % celotnega ozemlja Slovenije je vključenega v omrežje Natura 2000, v okviru katerega na 355 območjih varujemo 267 vrst in 60 značilnih življenjskih okolij. Žal je iz poročil o izvajanju Konvencije o biotski pestrosti razvidno, da se varstvu navkljub ogroženost nekaterih vrst povečuje, stanje nekaterih značilnih življenjskih okolij pa se slabša. Da bi dosegli izboljšanje stanja, bomo v okviru projekta LIFE IP NATURA:SI v naslednjih osmih letih izvedli številne aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti pripomogle k izboljšanju upravljanja območij Natura 2000. Z izboljšanim upravljanjem pa lahko pričakujemo tudi zmanjšanje ogroženosti vrst in izboljšanje stanja življenjskih okolij.

Za izboljšanje upravljanja območij Natura 2000 bomo okrepili medsektorsko sodelovanje ter vključevanje različnih nevladnih ter zasebnih organizacij. V okviru projekta načrtujemo tudi posodobitev Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2000). Vzpostavili bomo Nacionalni sistem za biološko spremljanje. S tem pa bomo trajno zagotavljali boljše podatke o stanju vrst in njihovih življenjskih okolij.

Pilotna območja:

Splošni cilji projekta:

  • okrepljena implementacija Programa opravljanja z Naturo 2000 (PUN 2000) v Sloveniji
  • izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih Natura vrst in habitatnih tipov
  • vzpostaviti dolgoročno k rezultatom usmerjeno upravljanje z Naturo 2000
  • dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in inštitucijami odgovornimi za implementacijo ukrepov PUN 2000 vključno z dobro razvito svetovalno službo
  • okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, nevladnimi organizacijami.

Specifični cilji projekta:

  • izboljšano stanje ohranjenosti izbranih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov z implementacijo izbranih ukrepov iz PUN 2000
  • okrepljeno upravljanje Nature 2000 in okrepljeno izvajanje ukrepov iz PUN 2000 s krepitvijo zmogljivosti ključnih akterjev
  • povečanje znanja o izbranih vrstah in HT, ter Natura območjih preko okrepljenega in bolj učinkovitega monitoringa z vzpostavitvijo dolgoročno vzdržne sheme nacionalnega monitoringa
  • povečanje ozaveščenosti in informiranosti o vrstah, habitatnih tipih in območjih Natura 2000.

 Poročila:

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor (vodilni partner)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zavod RS za varstvo narave

Direkcija RS za vode

Zavod za ribištvo Slovenije

Zavod za gozdove

Kmetijsko gozdarska zbornica

KGZ Ptuj

KGZ Nova Gorica

KGZ Ljubljana

Gozdarski inštitut Slovenije

Nacionalni inštitut za biologijo

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Štirna- zavod za trajnostne rešitve

Center za kartografijo favne in flore

LIFE IP