Informacije javnega značaja Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Zavod za ribištvo Slovenije
Kratica: ZZRS
Odgovorna uradna oseba: Rado Javornik, direktor
Datum objave kataloga: 16.10.2013
Datum zadnje spremembe: 16.10.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Informacije javnega značaja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki

Organiziranost: Organizacijska struktura ZZRS
Opis delovnega področja: Dejavnosti zavoda ZZRS
Seznam notranjih organizacijskih enot: Zaposleni po organizacijskih enotah

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij


Pristojna oseba
Nam. prist. osebe

Ime in priimek
Tadeja Vomer

Naziv
Pravnik VII/2

Tel. št.
01/ 24 43 418

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega, oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU:

Državni predpisi:

2.e Seznam predlogov predpisov

Akti v pripravi

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Nacionalni programi, strategije, načrti:

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Zakoni in predpisi:

Razpisi (tekoči, zaključeni in arhiv):

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidence:

Registri:

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije:

2.j Najpomembnejši sklopi drugih informacij javnega značaja, oz. seznam posameznih dokumentov

Vsebinski sklopi delovanja zavoda:

Poročila:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značajav

Dostop prek spleta http://www.zzrs.si/
Fizični dostop Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana-Šmartno
Stroški posredovanja informacij javnega značaja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Programi dela in finančni načrti Zavoda za ribištvo Slovenije:

Poslovna poročila Zavoda za ribištvo Slovenije:

Seznam evidenčnih javnih naročil v vrednosti 10.000 EUR brez DDV ali več, oddanih v preteklem letu (2. odstavek 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)):