Eradikacija trnavca (F. limosus)

Leta 2015 je bil v gramoznicah ob Dravi odkrit severnoameriški sladkovodni rak trnavec (Faxonius limosus). Najdena je bila številčna populacija z osebki različnih velikostnih razredov (Govedič in sod., 2015). Kako je prišel v gramoznice, ni znano. Glede na dejstvo, da se lokacija najdbe trnavca v Sloveniji nahaja 300 km gor vodno od območja razširjenosti na Hrvaškem v narodnem parku Kopački rit (Maguire in sod., 2003), 250 km dol vodno od območja razširjenosti v Avstriji v Belem jezeru (Weinländer in sod., 2019) in 107 km zračne razdalje od območja razširjenosti v Blatnem jezeru na Madžarskem (Sepros in sod., 2018), Govedič (2017) sklepa, da gre za namerno naselitev. Do danes je to edina lokacija najdbe trnavcev v Sloveniji 

Trnavec je kot invazivna tujerodna vrsta uvrščen na seznam Uredbe Komisije (EU) 2016/1141. Naturalizirane populacije te vrste zaradi medvrstne kompeticije in plenilstva ter prenašanja različnih sevov povzročitelja bolezni ti. račje kuge Aphanomyces astaci resno ogrožajo populacije domorodnih vrst rakov. Gramoznice, ki jih naseljuje trnavec, se nahajajo v bližini izlivnega dela Dravinje. V porečju Dravinje je prisotna tudi domorodna varstveno prioritetna vrsta rak koščak (Austropotamobius torrentium). Potencialna razširitev trnavca v Dravinjo predstavlja veliko grožnjo koščaku, zato je ključnega pomena čim hitrejše ukrepanje z intenzivnim odstranjevanjem osebkov za preprečevanje razširjanja trnavca na območju reke Drave. Ker gre po do sedaj znanih podatkih najverjetneje zaenkrat še za ozko lokalizirano populacijo, ob hitrem ukrepanju še obstaja možnost preprečevanja širjenja, zato je Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) v letu 2017 pričel z izvajanjem ukrepov na območju razširjenosti.