> > > >

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo

Sladkovodno ribištvo obsega upravljanje ribolovnih virov (prostoživeče ribe in druge vodne živali) v celinskih vodah. Za izvajanje ribiškega upravljanja lahko država podeli koncesijo...

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo

Morsko ribištvo obsega ribiško bilologijo in spremljajoče dejavnosti. Naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu se izvajajo kot javna služba. Poleg tega Zavod izvaja tudi naloge...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Gojimo vse v naših celinskih vodah živeče domorodne salmonidne vrste rib. Večina gojenih rib je namenjena za redna in dopolnilna vlaganja oz. za prodajo ribiškim družinam ali...

Ribolov

Ribolov

Prostočasni ribolov v Republiki Sloveniji se izvaja v morju (Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju) in celinskih vodah (Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah) ...

 Novice/objave   

 21.09.2023

POZIV RIBIŠKIM DRUŽINAM

 Spoštovani!

 Vse ribiške družine pozivamo, da v RIBKAT zabeležijo vse posege, ki so posledica avgustovskih poplav oziroma so posledica izvajanja intervencijskega zakona skupaj z zabeleženimi koordinatami posegov (odvzemi proda, obrežna zavarovanja…) in nam na ZZRS pošljejo tudi fotodokumentacijo iz katere bo razvidno, za kateri poseg gre.

 V Pravilniku o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08) je v 32. čl., ki govori o vsebini in načinu vodenja evidenc, v 9. točki navedeno, da mora izvajalec ribiškega upravljanja o izvajanju letnega programa voditi evidence tudi o:

O posegih v ribiški okoliš, ki morajo vsebovati:

-  datum posega;

-  identifikacijsko številko revirja;

-  mesto posega;

-  vrsto in obseg posega;

-  nastalo škodo na ribah.

 

POMOČ PRI POSREDOVANJU PODATKOV V RIBKAT

 

Po vstopu v RIBKAT odprite ikono LPO-Letno poročilo, označite Prikaz izbranega ribiškega okoliša, izberite svojo RD, označite Vpis, * Izbira obdobja: LPO 2023, Na obrazec.

V levi vrstici je vaša izbira za vpis intervencij v 3 zavihkih: POSEGI V RIBIŠKI OKOLIŠ, POGINI RIB, MNENJA.

POSEGI V RIBIŠKI OKOLIŠ: Ustvari, datum, izberite revir, vrsta dogodka:vzdrževalna dela; če so dela potekala brez vaše prisotnosti in elektroodlova označite ne; kljub temu lahko napišete koordinati: v tem primeru je to mesto "odlova", mesto kjer je bil delan poseg. Potrdite vpis na ikoni Ustvari. V primeru da je bil odsek, napišite še koordinate končne točke posega v nov obrazec. Ali pa se za vpis teh informacij poslužite zavihka MNENJA.

MNENJA: v mnenja se napiše vse o dogodku, kjer drugje ni prostora, odsek posega, posebnosti,...

POGINI RIB: če je zabeležen pogin rib na dol. revirju, zapišite za vsako vrsto št. osebkov, maso rib v RIBKAT, ter v primeru večjih poginov pošljete na ZZRS tudi zapisnik o poginih, ki je priloga Uredbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5017

Na info@zzrs.si pošljite s podatki o RD, datumom in območjem posega tudi fotografije posegov preko programa za prenos velikih datotek, kot je npr. We transfer.

Na spletni strani ATLAS OKOLJA http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso izberite območje posega, s 4. ikono zgoraj,  i , Točkovni presek vseh prižganih slojev. Ob kliku na izrisano znano točko se na desni strani izpišeta 2 koordinati, y in x v treh oblikah:

  1. dve sta v koordinatnem sistemu D48, stari GK-Gauss-Krugerjeva projekcija; 
  2. dve sta v zapisu zemljepisne dolžine in širine https://support.google.com/maps/answer/18539?hl=sl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
  3. dve sta v koordinatnem sistemu D96, novi TM-transverzalna Mercatorjeva projekcija.

Ob vpisu koordinat je dobro napisati v kateri projekciji so koordinate zapisane. Naj bodo če se le da zapisane v D96.

http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~/mkuhar/pouk/RSG/gradivo/4a-Ref_sistemi-Drzavni_koord_sistem_SLO.pdf