Novice/objave Aktualne novice in objave Zavoda za ribištvo Slovenije

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo vozila Renault Mascott 160

0 Komentarji
233
1-03-2021

 

Številka: 220-2/2021-1

Datum: 01. 03. 2020

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61A, 121 1 Ljubljana-Šmartno (v nadaljevanju: prodajalec), ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem, skladno z 52. členom v povezavi z 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 1 1/1 8 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja,

NAMERO 0 SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO VOZILA

I.             Opis predmeta neposredne poqodbe:

Predmet prodaje je registrirano tovorno vozilo:

Vrsta vozila: N2 tovorno vozilo; Znamka / komercialna oznaka vozila: Renault Mascott 160.65; Tip: 54ANA7, Leto izdelave: 2005, Masa vozila (kg): 2258, Največja dovoljena masa (kg): 6.500, Oblika nadgradnje: BA keson, Nosilnost (kg): 3650, ldentifikacijska številka: VF654ANA000011596; Datum prve registracije / v RS: 23.05.2005 / 23. 05. 2005; Motor (KW / cm3): 115 / 2953; Vrsta goriva: D- Diesel; Tip motorja: ZD3A604, Število kilometrov: cca. 300.000 (v nadaljevanju: predmet prodaje).

Predmet prodaje je registriran, sicer pa letom primerno ohranjen in ni tehnično brezhiben. Cena predmeta prodaje brez DDV je najmanj 1.788,00 EUR (z besedo: tisoč sedemsto oseminosemdeset 00/1 00 evrov). Predmet prodaje se nahaja na lokaciji v Kobaridu, in sicer pri prodajalcu, na naslovu Markova ulica 5, 5222 Kobarid

II.            Rok za prejem ponudb.

Upoštevane bodo ponudbe za predmet prodaje, ki bodo do prodajalca prispele najpozneje do ponedeljka, 22. marca 2021, do 13.00 ure.

III.           Oblika in poqoii ponudbe:

Nakup predmeta prodaje je po načelu videno — kupljeno, pri čemer se šteje, da kupec pozna stanje predmeta prodaje, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali pri prodaji (stroški nalaganja na prevozno sredstvo, odvoza, prevoza, DDV, itd.) predmeta prodaje, plača kupec.

V ponudbi naj ponudnik:

-              navede ceno brez DDV in z DDV, ki  jo je pripravljeni plačati, ta pa ne sme biti nižja od cene, ki je določena v 1. točki te namere, torej 1.788,00 EUR brez DDV (najnižja ponudbena cena),

-              v celoti izpolni obrazec s podatki o ponudniku, ga podpiše in po potrebi žigosa (Priloga 1 te namere).

Ponudnik Iahko ponudbi predloži tudi svoj obrazec s podatki, ki vsebuje vsaj podatke iz Priloge 1 te namere.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe:

v pisni obliki na naslov: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61A, 121 1 Ljubljana- Šmartno,

po elektronski pošti na elektronski naslov: info@zzrs si.

Po prejemu ponudb in v primeru več prejetih ponudb bo prodajalec s ponudniki opravil pogajanja o ceni. Če bo ponudba le ena, se pogajanja ne bodo opravila.

IV.          Način in rok plačila kupnine:

Z najugodnejšim ponudnikom (ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno) bo prodajalec sl‹IeniI neposredno pogodbo o prodaji.

Po sklenitvi neposredne pogodbe bo kupec moral poravnati dogovorjeno kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca najpozneje v roku osmih (8) dni po izstavitvi računa (pri čemer bo upoštevana dogovorjena ponudbena cena). Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Po prejemu celotne kupnine bo prodajalec v dogovoru s kupcem moral opraviti prepis predmeta prodaje (lokacija prepisa v Ljubljani) na ime kupca, po prepisu bo kupec moral prevzeti in odstraniti predmet prodaje, vse najkasneje v roku petnajstih (15) dni po prejemu celotne kupnine.

Na predmetu prodaje ne obstaja predkupna pravica.

V.            Ogled in podrobnjše informacije:

Ogled predmeta prodaje je mogoč vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro, in sicer najkasneje do dne

17. marca 2021 na naslovu Markova 5, 5222 Kobarid, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Blažem Zidaričem (v nadaljevanju: kontaktna oseba), na telefonsko številko 041 805 597 ali po elektronski pošti: info@zzrs.si.

Morebitne dodatne informacije o predmetu prodaje so na voljo pri kontaktni osebi na telefonski številki: 041 805 579 ali po elektronski pošti: blaz.zidaric@zzrs.si

VI.          Drugi pogoji in posebnosti:

Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla iz te namere. Prodajalec ne odgovarja za škodo in stroške, ki bi utegnili nastati ponudnikom zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila sklenjena.

S spoštovanjem, Rado Javornik, direktor

 

CELOTEN DOKUMENT na voljo tukaj

0.0
Zadnja posodobitev: 08 marec 2021 07:57
Sorodne Novice: NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Prijava na strokovni izpit za ribogojca - ODPOVEDAN zaradi epidemije

Spoštovani!

Vsem zainteresiranim za opravljanje Strokovnega izpita za ribogojca sporočamo, da je letos zaradi razmer povezanih z novim koronavirusom izvedba Strokovnega izpita za ribogojca odpovedana.

Izpit bomo prestavili na pomlad 2021, če bodo zdravstvene razmere to dovoljevale. V primeru, da spomladi razmere še ne bodo dobre, bo izpit izveden jeseni 2021.

Vsem, ki ste izpit že plačali, bomo plačilo upoštevali ob izvedbi naslednjega sklopa izpita.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Na podlagi Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, pozivamo vse zainteresirane za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca, da se pravočasno prijavijo na objavljen razpis.
Izpit bo zopet možno opravljati 24.10.2020. Predavanja in izpit za ribogojca se bodo odvijala v prostorih Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Cena za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca je 90 €.


Beri več... Gradivo Izpitna vprašanja Vloga za opravljanje izpita

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo SlovenijeSeznam rib, glavonožcev ter rakov

Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BiosWeb stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS) Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS).

Vstopi v BioS
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno, Slovenija
01/ 24 43 400
01/ 24 43 405